machet

Để định nghĩa của machet, vui lòng truy cập ở đây.