luxuriances

Để định nghĩa của luxuriances, vui lòng truy cập ở đây.