longin

Để định nghĩa của longin, vui lòng truy cập ở đây.