lobulations

Để định nghĩa của lobulations, vui lòng truy cập ở đây.