llost

Để định nghĩa của llost, vui lòng truy cập ở đây.