levirates

Để định nghĩa của levirates, vui lòng truy cập ở đây.