leucoplast

Cách phát âm:  US ['lukəˌplæst] UK ['lju:kəʊplæst]
  • n."Trồng" trắng
  • WebTinh bột hạt