laxations

Để định nghĩa của laxations, vui lòng truy cập ở đây.