lawrenciums

Để định nghĩa của lawrenciums, vui lòng truy cập ở đây.