lanosities

Để định nghĩa của lanosities, vui lòng truy cập ở đây.