langoustine

Để định nghĩa của langoustine, vui lòng truy cập ở đây.