laicising

Để định nghĩa của laicising, vui lòng truy cập ở đây.