kootww

Để định nghĩa của kootww, vui lòng truy cập ở đây.