knowledges

Để định nghĩa của knowledges, vui lòng truy cập ở đây.