kingmaker

Để định nghĩa của kingmaker, vui lòng truy cập ở đây.