kegg

Để định nghĩa của kegg, vui lòng truy cập ở đây.