itinerates

  • v.Cuộc diễu hành; Mạch thẩm phán
  • WebTruyền giáo lưu động; Năng lượng tản
v.
1.
để di chuyển từ nơi này đến nơi trên một mạch
v.