isotropies

Để định nghĩa của isotropies, vui lòng truy cập ở đây.