isotachs

Để định nghĩa của isotachs, vui lòng truy cập ở đây.