isogrivs

Để định nghĩa của isogrivs, vui lòng truy cập ở đây.