isentropic

Để định nghĩa của isentropic, vui lòng truy cập ở đây.