iooprs

Để định nghĩa của iooprs, vui lòng truy cập ở đây.