iodations

Để định nghĩa của iodations, vui lòng truy cập ở đây.