intrusives

Để định nghĩa của intrusives, vui lòng truy cập ở đây.