introspect

Để định nghĩa của introspect, vui lòng truy cập ở đây.