intrigant

Cách phát âm:  US ['ɪntrəgənt] UK ['ɪntrɪgənt]
  • n.Máy vẽ; Bớ
  • WebCó một chuyện