intraocular

Để định nghĩa của intraocular, vui lòng truy cập ở đây.