intrados

Cách phát âm:  US [ɪn'treɪdɒs] UK [ɪn'treɪdɒs]
  • n."Xây dựng" ipuò (dòng)
  • WebTrong vòng cung; Bề mặt bên trong của kiến trúc; Dòng ipuò
n.
1.
đường cong bên trong của một kiến trúc kiến trúc