interstage

Cách phát âm:  US [ɪntər'steɪdʒ] UK [ɪntə:'steɪdʒ]
  • adj.Cấp giữa các
  • WebInterstage; Van an toàn interstage; Giai đoạn trung gian