interspecies

Để định nghĩa của interspecies, vui lòng truy cập ở đây.