intergrades

  • n.Du
  • v.Tiến bộ biến dạng
  • WebTrung cấp; Các lớp học chuyển tiếp; Trung gian hình thức
n.
1.
một hình thức chuyển tiếp hoặc giai đoạn
2.
một chân trời đất chuyển tiếp giữa hai đặc biệt đất
v.
1.
để được chuyển đổi từ một hình thức khác thông qua một loạt các giai đoạn hoặc các hình thức có liên quan đến quá trình chuyển đổi một phần

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của intergrades là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của intergrades bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của intergrades bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của intergrades. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như intergrades. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho intergrades cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của intergrades. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của intergrades: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa intergrades. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh intergrades trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của intergrades, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì intergrades thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng intergrades, từ tiếng Anh có chứa intergrades, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng intergrades.