intergraded

Cách phát âm:  US ['ɪntərˌgreɪdid] UK ['ɪntəgreɪdid]
  • n.Du
  • v.Tiến bộ biến dạng
  • WebTrung cấp; Các lớp học chuyển tiếp; Trung gian hình thức
n.
1.
một hình thức chuyển tiếp hoặc giai đoạn
2.
một chân trời đất chuyển tiếp giữa hai đặc biệt đất
v.
1.
để được chuyển đổi từ một hình thức khác thông qua một loạt các giai đoạn hoặc các hình thức có liên quan đến quá trình chuyển đổi một phần