intergang

Để định nghĩa của intergang, vui lòng truy cập ở đây.