intercensal

Để định nghĩa của intercensal, vui lòng truy cập ở đây.