inscape

Để định nghĩa của inscape, vui lòng truy cập ở đây.