inosculat

Để định nghĩa của inosculat, vui lòng truy cập ở đây.