inoscula

Để định nghĩa của inoscula, vui lòng truy cập ở đây.