inflictors

Để định nghĩa của inflictors, vui lòng truy cập ở đây.