inebriants

Để định nghĩa của inebriants, vui lòng truy cập ở đây.