indocile

Để định nghĩa của indocile, vui lòng truy cập ở đây.