indigences

Để định nghĩa của indigences, vui lòng truy cập ở đây.