indene

Để định nghĩa của indene, vui lòng truy cập ở đây.