inconnus

  • n."Di chuyển" về phía bắc của cá hồi trắng (Stenodus mackenziti)