incomprehensions

Để định nghĩa của incomprehensions, vui lòng truy cập ở đây.