inclosures

  • n.Phụ kiện (luật) tư nhân thuộc sở hữu đất; Gói cơ thể; Bao vây