incisures

Để định nghĩa của incisures, vui lòng truy cập ở đây.