inarch

  • v."Garden" ghép
  • WebCắt
v.
1.
để ghép một phần của một nhà máy vào khác mà không tách nó từ cha mẹ của nó