impenitences

Để định nghĩa của impenitences, vui lòng truy cập ở đây.