impaste

Cách phát âm:  US [ɪm'peɪst] UK [ɪm'peɪst]
  • v.Thực hiện vào một dán; Với con dấu dán [dán]; "Bức tranh" sơn một màu sắc mạnh mẽ để thương
  • WebLàm cho dán