immortalise

Để định nghĩa của immortalise, vui lòng truy cập ở đây.